เรียนผู้ใช้งาน ADSL ของ 3BB บริเวณที่พักบุคลากร

เนื่องด้วยวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ทาง 3BB จะทำการตัดต่อสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic) ทำให้ไม่สามารถใช้งาน ADSL ของ 3BB บริเวณที่พักบุคลากรทั้งหมดได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
กลุ่มงานระบบโครงสร้างพื้นฐานและกลุ่มงานระบบเครือข่าย